İçindekiler (Şuâlar)

İÇİNDEKİLER

İKİNCİ ŞUÂ

İkinci Makam

Üçüncü Makam

Hâtime

ÜÇÜNCÜ ŞUÂ (Münâcat Risalesi)

DÖRDÜNCÜ ŞUÂ (Âyet-i Hasbiye Risalesi)

ALTINCI ŞUÂ (Teşehhüde dair iki nüktedir.)

YEDİNCİ ŞUÂ (ÂYETÜ’L-KÜBRA) (Kâinattan hâlıkını soran bir seyyahın müşahedatıdır.)

BİRİNCİ BAB:

İKİNCİ BAB:

Manevî bir muhaverede bir sual ve cevap 179

DOKUZUNCU ŞUÂ (Onuncu Söz’ün mühim bir zeyli)

ON BİRİNCİ ŞUÂ (MEYVE RİSALESİ) (Bu risale, Denizli hapishanesinin bir meyvesi ve bir hatırası ve iki cuma gününün mahsulüdür.)

BİRİNCİ MESELE

İKİNCİ MESELE

ÜÇÜNCÜ MESELE

DÖRDÜNCÜ MESELE

BEŞİNCİ MESELE

ALTINCI MESELE

YEDİNCİ MESELE

SEKİZİNCİ MESELE

DOKUZUNCU MESELE

ONUNCU MESELE (Kur’an’da olan tekrarata gelen itirazlara karşı gayet kuvvetli bir cevaptır.)

ON BİRİNCİ MESELE

ON İKİNCİ ŞUÂ (Denizli Mahkemesi müdafaatından)

ON ÜÇÜNCÜ ŞUÂ (Üstadın talebelerine gönderdiği nurlu mektuplardır.)

ON DÖRDÜNCÜ ŞUÂ (Bedîüzzaman’ın Afyon Mahkemesi müdafaası ve mektupları ve Nur talebelerinin Afyon Mahkemesinde yaptıkları hakikatli müdafaalar.)

BEŞİNCİ ŞUÂ (Muhakemat-ı Bedîiye’nin gayr-ı matbu tetimmesinde bahsedilen “Sedd-i Zülkarneyn” ve “Ye’cüc Me’cüc” ve sair “Eşrat-ı kıyamet”ten haber veren yirmi üç meseledir.)

ON BEŞİNCİ ŞUÂ (EL-HÜCCETÜ’Z-ZEHRA) (Nur’un hakiki hayat-ı maneviyesinin ilmelyakîn, aynelyakîn ittihadından çıkan bir meyve-i imaniye ve firdevsî bir semere-i Kur’aniyedir.)

BİRİNCİ MAKAM

İKİNCİ MAKAM

TAKRİZLER

BİRİNCİ ŞUÂ (İki acib suale cevaptır ve otuz üç âyet-i Kur’aniyenin işaretleri)

SEKİZİNCİ ŞUÂ (KERAMET-İ ALEVİYE)

YİRMİ DOKUZUNCU LEM’ADAN İKİNCİ BAB

EDDÂÎ 761